Güzel Sanatlar Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

7143 SAYILI AF BAŞVURULARI HAKKINDA

 

18 Mayıs 2018 tarih ve 7143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 “Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” 

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

*Başvurular şahsen veya  noter vekaleti  ile yapılabilir.


BAŞVURU TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

 

Başlangıç : 18.05.2018

Bitiş          : 18.09.2018

Askerde Olanlar İçin : Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 

1)      Başvuru dilekçesi.

2)      Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3)      Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4)      Diploma Fotokopisi (Lisans, Yüksek Lisans)

5)      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6)      Adli Sicil Kaydı Belgesi

Bu sayfa Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından en son 25.09.2018 15:27:28 tarihinde güncellenmiştir.